PVM neapmokestinamos prekės ir paslaugos

PVM įstatymo 20–33 straipsniuose nurodyti atvejai, kai prekių tiekimas ir paslaugų teikimas neapmokestinami PVM.

PVM neapmokestinama:

prekės ir paslaugos, susijusios su sveikatos priežiūra, pvz., motinos pienas ir žmogaus kilmės terapinės medžiagos, stomatologų ir (arba) dantų technikų tiekiami dantų protezai, taip pat sužeistųjų, ligonių ar kitų medicinos pagalbos reikalingų asmenų vežimo specialiomis transporto priemonėmis paslaugos;

socialinės paslaugos ir su jomis susijusios prekės, pvz., PVM neapmokestinamos socialinės paslaugos, teikiamos vaikų ir jaunimo globos institucijų, senelių arba neįgaliųjų rūpybos institucijų ir kitų pelno nesiekiančių įstaigų;

švietimo ir mokymo paslaugos, pvz., ikimokyklinis ugdymas, skirtingų pakopų išsilavinimo teikimas, papildomas vaikų ir jaunimo ugdymas įvairiose srityse, studijos aukštosiose arba profesinėse mokyklose, jei šias paslaugas teikia teisės aktų nustatyta tvarka teisę tai daryti įgiję juridiniai asmenys, taip pat kvalifikacijos kėlimas ir keitimas, jei šias paslaugas teikia pelno nesiekiančios įmonės, teisę tai daryti įgijusios teisės aktų nustatyta tvarka;

sporto ir kultūros paslaugos, pvz., muziejų, botanikos ir zoologijos sodų, cirko veikla, įvairių meno rūšių, kultūros renginiai, įskaitant spektaklius, pasirodymus, parodas ir kt., kino filmų nuoma, rodymas ir gamyba, įskaitant dubliavimą, titravimą ir pan., bibliotekų teikiamos paslaugos;

pelno nesiekiančių juridinių asmenų veikla, pvz., PVM netaikomas prekėms ir (arba paslaugoms), teikiamoms per pelno nesiekiančių juridinių asmenų organizuojamus labdaros ir paramos renginius, įskaitant bilietų į šiuos renginius pardavimą, jei lėšos, likusios padengus išlaidas, skiriamos labdarai ir (arba) minėtų asmenų vykdomai visuomenei naudingai veiklai (ši nuostata taikoma ne daugiau kaip 12 vieno juridinio asmens per kalendorinius metus organizuojamų labdaros ir paramos renginių);

pašto paslaugos (išskyrus pašto siuntinių siuntimą);

radijo ir televizijos teikiamos visuomenės informavimo paslaugos (išskyrus laidų pardavimą, reklamos paslaugas ir kitą ūkinę komercinę veiklą);

draudimo paslaugos;

finansinės paslaugos, pvz., paskolų teikimas ir suteiktos paskolos priežiūra, jei tai vykdo paskolą suteikęs apmokestinamasis asmuo;

specialūs ženklai;

azartiniai lošimai ir loterijos;

nekilnojamų daiktų nuoma;

nekilnojamų daiktų pardavimas ar kitoks perdavimas, pvz., žemės pardavimas arba kitoks perdavimas, jei asmuo, kuriam žemė perduodama, arba trečioji šalis pagal sandorio sąlygas įgyja teisę disponuoti ja kaip savininkas (nuostata netaikoma žemei, perduodamai kartu su naujais pastatais, statiniais arba jų dalimis, taip pat žemei statyboms; žeme statyboms laikomas statyboms skirtas sklypas neatsižvelgiant į tai, ar jame atlikti tvarkymo darbai).