Buhalterinės apskaitos įstatyme nurodytos vyr. buhalterio pareigos

Vyriausiasis buhalteris tvarko įmonės ūkinės ir finansinės veiklos buhalterinę apskaitą, užtikrina įmonės nuosavybės saugumą, kontroliuoja ekonomišką įmonės išteklių naudojimą, vadovauja kitiems įmonės buhalterijos darbuotojams.

Vyr. buhalteris privalo:

laikydamasis buhalterinės apskaitos įstatymų, paisydamas įmonės veiklos ypatumų ir garantuodamas jos finansinį stabilumą formuoti įmonės apskaitos politiką;

vadovauti ruošiant ir patvirtinant sąskaitų darbo planą, apskaitos dokumentų formas, organizuoti inventorizaciją;

kontroliuoti įmonės ūkines operacijas ir buhalterinės informacijos apdorojimo technologijas, užtikrinti dokumentų apyvartos tvarką;

organizuoti turto, įplaukiančių lėšų, prekių ir materialinių vertybių, įsipareigojimų ir ūkinių operacijų apskaitą ir įmonės buhalterijos darbą taip, kad sąskaitose būtų laiku atspindimos su prekių judėjimu susijusios operacijos, taip pat gamybos, apyvartos ir sąmatų vykdymo išlaidų, darbų arba paslaugų atlikimo, produkcijos realizavimo, ūkinės ir finansinės įmonės veiklos rezultatų apskaitą, kreditinių operacijų ir finansinių atsiskaitymų apskaitą;

racionaliai organizuoti įmonės buhalterinę apskaitą ir atsiskaitymus, kuo labiau centralizuojant skaičiavimo darbus ir skatinant šiuolaikinių techninių ir informacinių technologijų priemonių ir pažangių apskaitos ir kontrolės metodų panaudojimą;

užtikrinti darbų arba paslaugų atlikimo, dokumentacijos realizavimo, ūkinės ir finansinės įmonės veiklos rezultatų apskaitą;

užtikrinti ekonomiškai pagrįstus gaminių, darbų arba paslaugų savikainos apskaičiavimus;

užtikrinti darbo užmokesčių mokėjimą;

pasirūpinti, kad mokesčiai ir rinkliavos į valstybės, regiono ir vietos biudžetus, taip pat draudimo įmokos į valstybinius nebiudžetinius socialinius fondus ir mokesčiai banko įstaigoms būtų teisingai skaičiuojami ir pervedami; kad bankų paskolos būtų laiku padengtos; kad būtų skiriama lėšų įmonėms darbuotojams materialiai skatinti;

prižiūrėti pirminių ir buhalterinių dokumentų, atsiskaitymų ir mokėjimo įsipareigojimų forminimo tvarką, taip pat darbo užmokesčio fondo panaudojimą, inventorizuojant kontroliuoti pagrindines lėšas, prekes, materialines vertybes ir pinigines lėšas;

organizuoti buhalterinės apskaitos ir atsiskaitymų, dokumentų revizijų įmonės padaliniuose patikras;

šalinti nuostolius ir negamybines išlaidas, dalyvauti remiantis turimais buhalterinės apskaitos ir atsiskaitymų duomenimis atliekant įmonės ūkinės ir finansinės veiklos ekonominę analizę;

imtis priemonių, kad būtų išvengta trūkumų, neteisėtų piniginių lėšų, prekių ir materialinių vertybių išlaidų, finansų ir ūkio įstatymų pažeidimų;

dalyvauti tvarkant trūkumų ir piniginių lėšų, prekių ir materialinių vertybių grobstymo medžiagą, esant reikalui dalyvauti perduodant minėtą medžiagą tardymo ir teismo organams;

bendradarbiauti su bankais įdedant laisvas finansines lėšas į depozitinius indėlius (sertifikatus) ir įsigyjant aukšto likvidumo valstybinius vertybinius popierius;

kontroliuoti apskaitos operacijas su kreditinėmis ir depozitinėmis sutartimis, taip pat vertybiniais popieriais;

užtikrinti etatinės, finansų ir kasos drausmės, taip pat ūkinių, administracinių ir kitų išlaidų sąmatų ir įstatymų nurašant trūkumus, skolas ir kitus nuostolius laikymąsi;

užtikrinti buhalterinių dokumentų saugumą, tinkamą forminimą ir atidavimą į archyvą;

dalyvauti ruošiant ir diegiant racionalią apskaitos dokumentaciją, pažangias apskaitos formas bei metodus, pasitelkiant modernias skaičiavimo technikos priemones;

užtikrinti balanso ir pajamų, išlaidų ir biudžeto naudojimo suvestinių ataskaitų sudarymą, kitų statistinių atsiskaitymų dokumentų rengimą ir tinkamą pateikimą atitinkamoms institucijoms;

teikti pagalbą įmonės darbuotojams buhalterinės apskaitos, atsiskaitymų, kontrolės ir ekonominės analizės klausimais;

informuoti įmonės direktorių apie išaiškintus buhalterijos darbo trūkumus, paaiškinant jų atsiradimo priežastis ir pasiūlant sprendimo būdus.